Hastane İç Yönetmeliği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
(ARAŞTIRMA HASTANESİ)

İŞLETME İÇ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER 

 

Amaç

Madde 1- Çağdaş, uluslararası standartlara uygun sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda, hastane ile Tıp Fakültesinin tüm birimlerinin koordinasyon içinde hizmet üretmesini sağlamak; eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini, niteliğini artırmak, tıbbi uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesini organize etmek; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte sağlık ile ilgili diğer Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerinin staj, lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlık eğitimlerini yapabileceği ve araştırma faaliyetlerinde bulunabileceği bir düzenin oluşturulmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (Araştırma Hastanesi) Yönetimi ile ilgili organların tespiti, çalışmaların düzenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesinde bu yönetmelik uygulanır.

Madde 3- Tıp eğitim ve öğretimi Tıp Fakültesi Dekanının, sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanenin işletilmesi ve yönetimi Başhekimin gözetim ve sorumluluğunda yapılır.

 
 

İKİNCİ KISIM

TEŞKİLAT VE ORGANLAR

 

Organlar

Madde 4- Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (Araştırma Hastanesinin) organları şunlardır:

1-Hastane Yönetim Kurulu

2-Başhekimlik

3-Başmüdürlük

 

Hastane Yönetim Kurulu

Madde 5- Hastanenin vereceği hizmetlerin verimli ve düzenli biçimde yürütülebilmesi için gerekli kararları almaya yetkili kuruldur. Kurul Rektör veya Rektörün görevlendireceği Tıp Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

Tıp Fakültesi Dekanı,

Başhekim,

Dahili Tıp bilimleri bölümüne bağlı Anabilim Dalları öğretim üyelerinden başhekimin önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilecek bir üye,

Cerrahi Tıp Bilimleri bölümüne bağlı Anabilim Dalları öğretim üyelerinden Başhekimin önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilecek bir üye,

Temel Tıp Bilimleri bölümüne bağlı Anabilim Dalları öğretim üyelerinden Başhekimin önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilecek bir üye,

Üniversite Genel Sekreteri,

Başmüdür

Atanan üyelerin görev süreleri 2 yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu üyenin yerine görevlendirilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunun gündemi Başhekim tarafından belirlenir. Yönetim kurulu toplantılarına, Rektör veya Tıp Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısının katılmadığı zamanlarda Tıp Fakültesi Dekanı onunda bulunmadığı zamanlarda Hastane Başhekimi başkanlık yapar.

Yönetim kurulu yılda en az dört defa toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde yönetim kurulu başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Başkan gerek duyduğunda ilgili birim sorumlularını, yöneticilerini, anabilim dalı başkanlarını oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir.

Hastane Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri:

Madde 6

a) Hastane yönetim kurulu hastane hizmetleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hastane yönetimi ve işletilmesi için gerekli bütün kararları alır.

b) Hastanede faaliyette bulunan klinik, poliklinik, laboratuvar birimleri, özel merkezler, idari ünitelerin ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin yerleşim planlarının koordinasyonunu yapar.

c) Hastanenin çeşitli ünitelerinin tekliflerini de dikkate alarak kadro ihtiyaçları, genel ve döner sermaye bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlar.

d) Döner Sermaye hizmetleri ve ücretleri ile ilgili teklifleri görüşerek gerekli kararları alır.

e) Yönetim kurulu, hastane başhekiminin sorumluluğunda yönetimce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri görüşerek denetler.

f)  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün ileriye yönelik projeksiyonunu yapar, buna göre politikalar ve projeler geliştirir.

 

Hastane Başhekimi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü):

Madde 7

Atanması: Başhekim Rektör tarafından kliniği bulunan Anabilim Dallarındaki devamlı statüde çalışan profesör veya doçentler arasından iki yıl süre ile atanır. Süresi biten başhekim tekrar atanabilir. Başhekim görevi başında bulunmadığı hallerde yerine Başhekim yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Başhekim tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla beş başhekim yardımcı seçer ve atanmaları için Rektöre teklif sunar. Başhekim yardımcılarının görev süreleri iki yıldır. Süresi biten başhekim yardımcısı tekrar atanabilir. Başhekimin görevi sona erdiğinde başhekim yardımcılarının da görevi süreye bakılmaksızın sona erer. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan başhekim yardımcısının yerine atanan kişi öncekinin görev süresini tamamlar.

Başhekimlik idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Başhekimlik

b) Başmüdürlük

c) Hemşirelik Hizmetleri

d) Bilgi İşlem Birimi

e) Biyomedikal Hizmetleri

f)  Teknik Hizmetler

g) Eczacılık Hizmetleri

h) Otelcilik Hizmetleri

i)   Arşiv, İstatistik, Hasta Kabul ve Dokümantasyon Hizmetleri

j)   İdari ve Mali İşler Birimi

k) Satın Alma Birimi

l)   Ayniyat Saymanlığı

m) Tahakkuk ve Tahsilat Birimi

 

Başhekimin Görevleri:

Madde 8

a.    Başhekim mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür.

b.    Hastanenin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır, gerekli düzenlemeleri yapar ve planları hazırlayarak veya hazırlatarak hastane yönetim kuruluna getirir. Yönetim kurulunun bu konudaki kararlarını uygular.

c.    Hastane Başhekimliğine bağlı idari, sağlık, teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar.

d.    Hasta hizmetleri, yatacak hastaların (acil hastalar dahil) kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak işlemlerle ilgili esasları tespit eder ve gereğini yapar.

e.    Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder ve uygular.

f.     Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlar. Klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuvarlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır ve uygular.

g.    Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

h.    Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkındaki işlemleri organize eder ve yürütülmesini sağlar.

i.      Hastanenin temizlik, onarım, bakım, hasta kabul, güvenlik ve teknik hizmetleri ile ilgili esaslarını tespit eder.

j.      Hastanenin dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları alır ve uygular.

k.    Hastanenin ödenek, kadro ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hastane yönetim kuruluna sunar.

l.      Yasal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde hastane yönetimi başhekim adına nöbetçi başhekim yardımcısı tarafından yürütülür.

m.  Hastane işletmeciliğinde kurumun mali kayba uğramaması ve kazanımları için gerekli olan tedbirleri alır, uygular ve denetler.

 

Başhekim Yardımcılarının Görevleri:

Madde 9

a) Başhekim Yardımcıları Hastane Yönetimi ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili her hususta Başhekime yardımcı olur ve ona karşı sorumludur.

b) Başhekimin yapmış olduğu görev dağılımı ile kendilerine verilen görevleri Başhekimin sorumluluğunda yerine getirirler.

 

Hastane Başmüdürlüğü:

Madde 10- Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü ve Müdür yardımcılarından oluşur.

Hastane Başmüdürü

     a) Başmüdürün Atanması: Hastane Başhekiminin teklifi ile Rektör tarafından Fakülte mezunu, hastane yönetiminde (hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı vs.) en az 10 yıl deneyimli adaylar arasından 2547 sayılı yasanın 52. Maddesi hükümlerine göre atanır.

     b) Hastane Başmüdürünün Görevleri:

1. Hastane Başmüdürü görevini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda 2547 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince Üniversite Genel Sekreterine karşı sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak yapar.

2. Hastane Başmüdürüne bağlı olarak Hastane Müdürü, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Hastanede görevli diğer idari, destek ve güvenlik hizmetlerinde çalışan personel görev yapar. Hastane Başmüdürü, bu personelin zamanında ve gerektiği şekilde görev yapmalarını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.

3. Hastanenin müşterek hizmet veren birimlerinin yönetimini sağlar ve denetler.

4. Hastanenin temizlik, onarım ve emniyet hizmetlerinin zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlar.

5. Hastane genel kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü yapar.

6. Genel idare hizmetlerinde kendisine bağlı olarak çalışan personelin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde çalışmasını sağlar ve denetler.

7. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanmış sicil yönetmeliği ile Başmüdüre verilmiş olan görevleri yapar.

8. Hastane ve hasta istatistikleri ile her türlü tıbbi, idari, mali evrak ve çizelgelerin zamanında düzenlenmesini ve gerekli makamlara iletilmesini sağlar.

9. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönergelerden doğan sair görevler ile yetkili kurumların, bu yönetmeliğin ve üst makamların vermiş olduğu ve işin mahiyetinden doğan diğer görevleri yapar.

10.  Hastane idari hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, bu konu ile ilgili planlar hazırlar ve başhekime sunar. Ayrıca yıllık çalışma planı ve raporu hazırlar.

11.  Kendine bağlı idari, destek ve güvenlik personelinin hizmet içi eğitimini planlar, koordine eder ve uygular.

 

Hastane Müdürü:

Madde 11

a) Atanması: Hastane Başhekiminin teklifi ile Rektör tarafından Fakülte mezunu olup hastane yönetim hizmetlerinde (hastane müdür yardımcısı vs.) en az 5 yıl çalışmış deneyimli adaylar arasından 2547 sayılı yasanın 52. Maddesi hükümlerine göre atanır. Hastane Müdürü görevi başında bulunmadığı hallerde yerine Müdür Yardımcılarından birisini vekil bırakır.

b) Görevleri:

1- Hastane Başmüdürüne yardım eder ve Başmüdürün vereceği idari, mali ve teknik işleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür.

2- Her türlü makina, teçhizat, eşya ve bina onarımı gibi işlerin zamanında yapılmasını sağlar.

3- Kurumun gerekli emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını sağlar.

4- Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderilmesini sağlar. Keza sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama iletilmesini sağlar. Bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenlerin ilgili sağlık amirine ve Başhekimliğe en seri şekilde ulaşmasını sağlar.

5- Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerini düzenler ve yürütür.

6- Hastane yönetim kurulunun, Başhekimin ve Başmüdürün kendisine vereceği diğer görevleri yapar.

7- Ayniyat hizmetlerinin ayniyat yönetmeliği çerçevesinde yapılmasını sağlar ve denetler.

8- Bu görevleri yaparken Başmüdür ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Hastane Müdür Yardımcıları

Madde 12

a) Atanması: Hastane Başhekiminin teklifi ile Rektör tarafından Fakülte, Yüksekokul veya Sağlık idaresi yüksekokulu mezunu olup, hastanenin idari birimlerinde en az 5 yıl çalışmış deneyimli personel arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Görevleri:

1- Hastane Müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere göre hizmet yapar.

2- Hastane Müdürünün yokluğunda onun görevlerini yapar.

3- Bu görevleri yaparken Başhekim ve Başmüdürlüğe karşı sorumludur.

 

Hemşirelik Hizmetleri Birimi

Madde 13- Hemşirelik Hizmetleri birimi sorumlusu (Başhemşire) lisans mezunu hemşireler arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde en az 5 yıllık mesleki deneyimi olan iyi sicil almış hemşireler arasından Başhekimin teklifi ile Rektör tarafından atanır. Hemşirelik hizmetleri birimine bağlı olarak Başhekim tarafından ön lisans veya lisans mezunu hemşireler arasından olumlu sicil almış liyakatli yeteri kadar yardımcı görevlendirilir. Başhemşire başmüdüre ve başhekimliğe karşı sorumlu olarak görev yaparlar.

Başhemşire, başhekimliğe bağlı olarak hastanede her türlü hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır, başhemşire yardımcıları ve servis sorumlu hemşireleri ile birlikte kliniklerdeki hemşirelik hizmetlerini denetler ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.

Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin dağıtımını düzenler. Servis hemşire ve yardımcı sağlık personelinin nöbet ve izin günleri, servis sorumlu hemşireleri tarafından düzenlenir. Bu işlemlerin düzenli yürütülmesi ve nöbetlerde oluşabilecek hemşire ve sağlık personeli açığının kapatılması başhemşire tarafından koordine edilir.

Başhemşire, hastane içindeki tüm hemşire ve yardımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu konuda eğitim programlarını düzenli olarak planlar ve uygular. Bu hizmetleri Başhekim ve Hastane Başmüdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür. Gerektiğinde Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu konudaki desteği alınır.

Başhemşire bu görevlerini yaparken Başhekime, ayrıca idari hizmetler yönünden Başmüdürlüğe karşı sorumludur.

 

Eczacılık Hizmetleri Birimi

Madde 14

a) Hastane Eczanesinde çalışan eczacılardan deneyimli ve liyakatli olan biri Başhekim tarafından Başeczacı (birim yöneticisi, hastane eczanesi mesul müdürü) olarak görevlendirilir.

b) Görevleri

1- Hastanenin yıllık ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek idareye bildirir.

2- İlaç ve Tıbbi malzemelerin evsafına uygun olarak kuruma kabulü için muayene komisyonu ile koordineli çalışır.

3- İlaç ve Tıbbi malzemelerin uygun şekilde ve ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre depo edilmesini sağlar.

4- Günlük ihtiyaçların karşılanması için dağıtım işlerini koordine eder.

5-Yıl içinde miktarı azalan ilaç ve tıbbi malzemenin zamanında alınması için ihtiyaçların idareye iletilmesini, hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimini sağlar. Bu konuda eczane hizmetleri komitesi ile işbirliği yapar.

6-Uzmanlarla görüşerek aynı maksat için kullanılacak ve aynı tertipte olan ilaçların daha az kaleme indirilmesini sağlar.

7- Az kullanılan eş değer ilaçların sarfını sağlamak için eczane mevcutlarını sık aralıklarla servislere duyurarak bu ilaçların kullanılmalarını temin eder.

8-Miadının dolması yaklaşan ilaçların tüketimini, buna imkân olmadığı takdirde değiştirilmesini sağlar.

9-Eczanenin verimli çalışması için yatan hastalar yanında poliklinik hastalarına da ilaç temini için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.

10-Bu görevleri yaparken Başhekime, ayrıca idari hizmetler yönünden Başmüdürlüğe karşı sorumludur.

 

Bilgi İşlem Birimi

Madde 15

a) Bilgi İşlem Birimi: Bilgi İşlem sorumlusu konusunda uzman kişiler arasından başhekim tarafından atanır. Hastanede bulunan bilgisayar teknolojisine dayalı bilgi işlem sisteminin idamesini ve geliştirilmesini sağlamak için birimin kuruluş amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili teknik ve idari konulardaki her türlü işlemi yürütmek, BAUM ile istişarelerde bulunarak bilgi sisteminin idamesinde hastanenin diğer birimleri ile uyumlu ve planlı çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Bu çalışmaları yaparken hastane Başhekimine karşı sorumludur.

b) Görevleri:

1. Otomasyon çalışmalarını planlamak, organize etmek ve kontrol etmek

2. Bilgi sisteminin kullanımına yönelik periyodik eğitim vermek, bu konuda ilgililerin hizmet içi eğitimini sağlamak.

3. Ana bilgi sistemi ile ilişkili olarak diğer entegre sistemlerin gelişmesini sağlamak.

4. Bilimsel çalışmalar için veri desteği sağlamak.

5. Tıp eğitiminde bilgisayar destekli eğitim ve öğretim imkanlarını internet aracılığı ile sunmak üzere, ilgili anabilim dalları ile ortak çalışmalar yapmak.

6. Teşhis ve tedavide kullanılabilecek bilgisayar destekli uzman (expert) sistemlere yönelik olarak, ilgili anabilim dalları ile ortak çalışmalar yapmak.

7. Gelişen hastane işletmeciliğine paralel olarak gerekli desteği sağlamak için başhekimlik ve BAUM ile koordineli olarak Ar-Ge çalışmalarını yapmak.

 

Hastane Biyomedikal Hizmetler Birimi

Madde 16

a) Birim Yöneticisi: Mühendislik Fakülteleri veya Meslek Yüksekokulu mezunu,  alanlarında en az 5 yıl başarı ile hizmet vermiş, tıbbi aletleri tanıyan ve bu hizmetlerde deneyimli ve liyakatli adaylar arasından hastane Başhekimi tarafından görevlendirilir.

b) Görevleri

1-Tıbbi araç, gereç ve aletlerin yıllık bakım, kalibrasyon ve onarımını sağlar.

2-Tıbbi cihaz tamir ve bakım ünitesini kurar ve bu ünitenin çalışmalarını koordine eder.

3-Bununla ilgili hizmet alımı için gerekli hazırlıkları yapar ve başhekimliğe rapor sunar.

4-Yapılan hizmet alımını denetler ve koordine eder.

5-Bu görevleri yaparken Başmüdür ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Hastane Teknik Hizmetler Birimi

Madde 17

a) Birim sorumlusu; Mühendislik Fakülteleri veya Meslek Yüksekokulu mezunu olup, alanlarında en az 5 yıl başarı ile hizmet vermiş, deneyimli ve liyakatli adaylar arasından hastane Başhekim tarafından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Görevleri

1- Hastane teknik hizmetlerini organize eder.

2-Araç, gereç ve aletlerin yıllık bakım ve onarımını sağlar.

3-Hastanenin elektrik, sıhhi tesisat, ısınma, çamaşırhane, mutfak, boya badana, onarım, araç bakım, terzihane, santral, asansör, merkezi sterilizasyon ve tıbbi gaz ünitelerinin bakım, onarım ve işletmesini sağlar.

4-Hastane binalarının onarıma ihtiyacı olan bölümlerini haftalık vizitelerle belirler ve gereğini yapar. Büyük onarımlar için ayrıntılı raporlar hazırlayarak idareye sunar.

5-Başmüdür ve Başhekimin uygun göreceği diğer görevleri yapar.

6-Bu görevleri yaparken Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Otelcilik Hizmetleri Birimi

Madde 18- Birim Sorumlusu; Fakülte veya Yüksekokul mezunu, alanında deneyimli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekim tarafından atanır. Hastanenin temizlik, mutfak, yemekhane ve çamaşırhane hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini koordine ve takip eder. Kliniklerin temizliği, hasta ziyaret işlemlerinin düzenli ve hastane hizmetlerini aksatmadan yürümesi için klinik sorumlu hemşireleri ve Başhemşirelik ile koordineli olarak gerekli tedbirleri alır ve denetimleri yapar. Bu hizmetleri yürütürken Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Arşiv, İstatistik, Hasta Kabul ve Dokümantasyon Birimi

Madde 19

a) Birim Sorumlusu; Fakülte veya Yüksekokul mezunu, alanında deneyimli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekim tarafından atanır.

b) Görevleri:

1- Hastanenin hasta kabul işlemleri, hasta yatırılması, taburcu edilmesi ve diğer kurumlara nakledilmesi ile ölen ve doğanların kayıt vs. işlemlerinin ve ölenlerin eşyalarının ilgili yerlere gönderilmesi işlerini koordine eder.

2- Bütün klinik ve polikliniklerde işi biten dosyaları, bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler, hastaların diğer müracaatlarında kullanılmak üzere sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilmesini, dosyanın çabuk ve kolay bulunması için; isme, hastalığa ve protokol numarasına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma kolaylıkları sağlayacak sistemi kurar ve koordine eder.

3- Bildirimi zorunlu hastalıkların zamanında ilgili makamlara bildirilmesi işlerini takip eder.

4- Bu hizmetleri yaparken Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

İdari ve Mali İşler Birimi

Madde 20- Birim Sorumlusu; Fakülte veya yüksekokul mezunu, alanında deneyimli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekim tarafından atanır. Hastane ihtiyaçlarının satın alınması için gerekli ihtiyaç belgelerini düzenler, rektörlük onaylarını alır, mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak piyasa araştırmalarını yapar, bedel tespiti işlemlerini gerçekleştirir. Ayniyat birimi ile koordineli bir şekilde hastaneye alınacak her türlü malzeme ihtiyacını belirlemede yardımcı olur, tıbbi malzemelerin isim olarak standardizasyonunun sağlanması için işbirliği yapar. Ayrıca üst makamların vermiş olduğu diğer görevleri yapar. Bu görevleri yaparken İhale Komisyonu Başkanı, Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Satın Alma Birimi

Madde 21- Birim Sorumlusu; Fakülte veya Yüksekokul mezunu, alanında deneyimli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekim tarafından atanır. Hastanenin Başhekimlik tarafından belirlenen ihtiyaçlarının satın alınması işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını koordine eder. İhale komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütür. Bu görevleri yaparken İhale Komisyon Başkanı, Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Ayniyat Saymanlığı

Madde 22- Fakülte veya Yüksekokul mezunu, alanında deneyimli ve liyakatli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekimin teklifi ile Rektör tarafından atanır. Hastanenin ayniyat hizmetlerinin ayniyat yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlar. Hastanenin yıllık genel ve tıbbi her türlü malzeme ihtiyacını ambarların durumuna göre tespit ederek alınması için zamanında idareye bildirmekle yükümlüdür. Bu malzemelerin kabul ve ayniyat işlemlerini yürütür. Alımı yapılmış olan malzemelerin süresi içinde kuruma girmesini sağlar. Bunula ilgili yazışmaları yürütür. Alınacak malzemelerin otomasyon sistemi ile uyumunu sağlamak için isim olarak standardizasyonunun sağlanması ve kodlanması işlemlerini yürütür. Bu işleri yaparken Satın Alma ve İdari ve Mali İşler birimi ile koordineli olarak görev yapar. Ayniyat saymanı; Muayene Komisyonu Başkanı, Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Tahakkuk ve Tahsilat Birimi

Madde 23- Birim Sorumlusu; Fakülte veya Yüksekokul mezunu, alanında deneyimli ve liyakatli çalışanlar arasından görevde yükselme yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başhekim tarafından atanır. Hastanede tedavi gören hastalara ait tahakkuk işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını ve kuracağı tahsilat takip birimi ile kurumlara fatura edilen gelirlerin tahsilatını ve bunların takibinin yapılmasını koordine eder. Hastaneye alınan ve SGK’ya fatura edilen tıbbi malzemelerin fiyatlarının SUT fiyatları bazında tespitini yapar ve bu fiyatların uygulanmasını sağlar. Hastanede yapılacak olan her türlü tetkik ve tahliller ile hastane genelinde yapılan tüm girişimsel işlemlerin fiyatlarını ilgili mevzuata göre belirler, bunların tetkik istek kâğıtlarında yer almasını ve otomasyon sistemine girmesini sağlar. SGK’ya veya başka kurumlara kesilen faturaların ödenme miktarını kontrol eder, yapılmış olan kesintilerin miktarını ve nedenlerini belirler, tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin olarak her ay düzenli bir şekilde başmüdürlüğe rapor verir. Bu görevleri yaparken Başmüdürlük ve Başhekime karşı sorumludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

(Sağlık Hizmet Sunumu ve İşletmeciliği)

 

Madde 24- Hastane hizmet sunumu ve sağlık işletmeciliği hastane yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Hastanede sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin nicelik/niteliğinin ve kalite/verimliliğinin artırılması, mevcut olanakların optimal değerlendirilmesi, öğretim üyeleri ve tüm sağlık çalışanlarının hizmet sunumuna maksimum katılımının sağlanması ve etkin bir hastane işletmeciliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınması ve projelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar, başhekimlik tarafından hastane yönetim kuruluna sunulur. Hastane yönetim kurulunda alınan kararlar doğrultusunda Başhekimlik tarafından uygulanır. Bu konularda hastane yönetim kurulunun düzenleme yapma yetkisi vardır.

Bu amaç doğrultusunda;

a) Kliniklerde projelendirilmiş bulunan hasta odaları amacı dışında kullanılamaz.

b) Hastane hizmet sunumunda görev alan tüm akademik ve diğer personelin kurum aidiyeti duygusu içinde hareket etmeleri ve kurum zararını önleyecek şekilde azami dikkat ve titizliği göstermeleri esastır.

c) Akademik personelin sağlık hizmeti sunumunda; klinik, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakımlar, girişimsel üniteler gibi fiziki mekânların kullanılması ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinde engelleyici davranışlar gösterilemez ve kurallar konulamaz.

d) Poliklinik hizmetlerinde ve yataklı hizmetlerde kota uygulanamaz.

e)  Öğretim üyeleri akademik unvanlarına bakılmaksızın sağlık hizmetleri sunumunda aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir.

f)  Hasta memnuniyetinin artırılması ve kurumumuzun mali politikaları gereği hastanemize müracaat eden tüm hastaların etik kurallar çerçevesinde hekim seçme hakkı vardır.

g) Anabilim Dalı Başkanları sunulan poliklinik ve klinik hizmetlerinde kalitenin artırılması ve araştırma görevlisi eksikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yaparak tüm öğretim üyelerinin sağlık hizmetlerine aktif katılımını sağlar.

h) Sunulan hizmet sonucu rapor tanzim edilen bölümlerin, hizmetlerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde kurumun gelir kaybına neden olabilecek geciktirici işlemler yapılamaz.  Bu konularda yönetim kurulunun belirleyeceği süre tahdidine uygun hareket edilir.

 


DÖRDÜNCÜ KISIM

(Hastane Hizmet ve Denetim Komisyonları)

 

Madde 25- Hastanede verilmekte olan hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, daha ekonomik ve verimli hale getirilmesi, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi için hastane Başhekimine bağlı olarak hastane bünyesinde aşağıda belirtilen hizmet ve denetim komisyonları ile diğer birimler faaliyette bulunur. Hastane Başhekimi, hastane bünyesinde aşağıda sayılanların dışında bir hizmet ve denetim komisyonu oluşturulması konusunda hastane yönetim kuruluna teklifte bulunabilir. Yeni komisyonlar hastane yönetim kurulunun kararı ile faaliyete başlar.

a) Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Hizmetleri Komisyonu

b) Eczane Hizmetleri Komisyonu

c) Hastane Enfeksiyon Kontrol Komisyonu

d) Transfüzyon Hizmetleri Komisyonu

e) Olağan Üstü Hallerde Hastane Hizmetleri Komisyonu

f)  İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

g) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

h) Laboratuvar Hizmetleri

i)   Kalite ve Akreditasyon Birimi

 

Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Hizmetleri Komisyonu

Madde 26

a) Kuruluşu: Ameliyathane ve yoğun bakım Hizmetleri Komitesi, hastane Başhekiminin görevlendirdiği bir Başhekim yardımcısı başkanlığında, hastane Başhekiminin önerisiyle Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan bir Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümünden üç öğretim üyesi ve/veya yoğun bakım üniteleri sorumlularından oluşur. Atanan üyelerin görev süresi iki yıldır. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye öncekinin süresini tamamlar.

Ameliyathane Reanimasyon ve Yoğun Bakım Hizmetleri Komisyonu, komisyon başkanı başkanlığında yılda en az 4 kez toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Bu komisyon ameliyathanelerin ve Yoğun Bakım Ünitelerinin organizasyonu ve devamlılığı bakımından hastane Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapar.

b) Görevleri:

1-Ameliyathanelerin, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin; mevzuat, üst makamların talimatları, etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde yönetimini, sterilizasyonunu, hizmete hazır bulundurulmasını ve buradaki alet ve malzemelerin uygun şekilde cerrahi ekibe sunulmasını sağlar ve denetler.

2- Ameliyathanelerin, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin; ilgili mevzuat, üst makamların talimatları, etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde bütün cerrahi ana bilim dalları ve öğretim üyeleri tarafından aktif, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlar ve koordine eder.

3- Ameliyathanelerin, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin bakım-onarım, personel ve malzeme ihtiyaçlarını belirleyerek hastane Başhekimliğine bildirir.

4- Ameliyathanelerde, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan personelin hizmet içi eğitimini sağlar.

5- Tüm yoğun bakım ünitelerinin aktif verimli ve hasta merkezli olarak kullanılmasını sağlar ve koordine eder.

 

Eczane Hizmetleri Komisyonu

Madde 27

a) Başhekimin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı başkanlığında Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinden ikişer kişi olmak üzere başhekimin teklifi ile Dekanın görevlendireceği öğretim üyeleri ve eczane mesul müdüründen (Başeczacı)  oluşur. Komisyonun raportörü eczane mesul müdürüdür.

Başkan; gerek duyduğunda toplantılara oy hakkı olmaksızın diğer birim temsilcilerini yada konusunda bir uzman üye çağırabilir. Görevlendirilen üyelerin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye ayrılan üyenin süresini tamamlar. Komite yılda en az 4 kez olmak üzere başkanın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlarını oy çokluğu ile alır.

b) Görevleri:

1- Eczane hizmetleri komisyonu hastane içinde ilaç ve her türlü tıbbı malzemenin depo çıkışından hastaya ulaşımına kadar tüm prosesleri denetler ve daha iyi, verimli ve ekonomik hale getirilmesi için önerilerini hastane başhekimliğine sunar.

2- Başta antibiyotikler ve ağrı kesiciler olmak üzere hastane genelinde yaygın olarak kullanılan ilaçların etkinliği ve bu ilaçları kullanan tıbbi personel ile ilaçların kullanıldığı hastaların memnuniyet ve şikâyetleri konusunda hazırladığı raporu hastane başhekimliğine sunar.

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komisyonu

Madde 28

a) Kuruluşu: Enfeksiyon kontrol komisyonu, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Başkanlığında Hastane Başhekiminin görevlendirdiği bir başhekim yardımcısı, başhekimin teklifi ile Tıp Fakültesi Dekanının görevlendirdiği Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimlerinden (Yukarıdaki isim olarak belirtilen Anabilim Dalları dışından seçilmiş) birer öğretim üyesi, Mikrobiyoloji laboratuvarının sorumlu öğretim üyesi, Yoğun Bakım Üniteleri sorumlu öğretim üyelerinden oluşur. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye ayrılan üyenin süresini tamamlar.

Ameliyathane ve Yoğun Bakımların sorumlu hemşireleri ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi de bu komisyonun üyeleridir. Komisyonun raportörlüğünü enfeksiyon kontrol hemşiresi yapar. Başkan gerek duyduğunda toplantılara uzman üye çağırabilir yada diğer birimlerin sorumlularını davet edebilir. Enfeksiyon kontrol komisyonu hastane Başhekimine karşı sorumludur. Komisyon en az 2 ayda bir toplanır. Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlarını oy çokluğu ile alır.

 b) Görevleri:

1- Hastane bünyesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesini ve enfeksiyon saptanması halinde de kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programının oluşturulması için ilgili mevzuat çerçevesinde bir yönerge hazırlayarak hastane Başhekimliğine sunulur.

2- Hazırlanan yönerge çerçevesinde hastane bünyesindeki ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere bütün hastane birimlerinde kültür çalışmalarının düzenli olarak yapılmasını denetler ve tespit edilen pozitif kültürlerin nedenlerini ve çözüm yollarını araştırarak hastane Başhekimliğine bildirir. Hastane Başhekiminin uygun gördüğü tedbirlerin uygulanmasını denetler ve eğitim faaliyetlerini yürütür.

3- Hastanede yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürlerin nedenleri, alınacak tedbirler ve çözüm yolları konusunda hastane başhekimliğini bilgilendirir. Hastane başhekiminin uygun gördüğü tedbirlerin uygulanmasını denetler.

4- Hastane bünyesindeki bütün birimlerdeki tıbbi ve idari personele hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda meslek içi eğitimi verilmesinden sorumludur. Bu konudaki meslek içi eğitim programını (bireysel veya gruplar halinde) planlar ve uygulama için komisyon başkanının başkanlığında komisyon üyeleri ve ilgili anabilim dallarının öğretim üye ve görevlilerinden bir ekip oluşturarak hastane başhekimliğine sunar.

5- Eğitim programının hastane Başhekimliğince onaylamasını müteakiben Başhekimin görevlendireceği hastane Başmüdürü ve Başhemşirelik veya Müdür yardımcılarının yardımı ile eğitim programını uygular.

6- Hastanede tedavi edilen hastalardaki bulaşıcı hastalıkların tespiti ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirilmek üzere hastane başhekimliğine bildirilmesinden sorumludur.

7- Hastane bünyesinde sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarının ve patojenlerin tanısı, tedavisi ve korunma yollarına ilişkin olarak yılda bir kez hazırladığı raporu hastane başhekimliğine sunar.

8- Hastane bünyesinde saptanan antibiyotik duyarlılıkları konusunda yılda bir kez hazırladığı raporu hastane Başhekimliğine sunar.

9- Komite kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere alt çalışma grupları oluşturabilir ve bu çalışmalara başkanın daveti ile uzman üye katılabilir.

 

Transfüzyon Hizmetleri Komisyonu

Madde 29

a) Kuruluşu: Başhekim veya görevlendireceği bir başhekim yardımcısının başkanlığında; hastane Kan Merkezi Sorumlusu, İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Hematoloji Bilim Dallarının Başkanları, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlusu, Acil Servis Sorumlu öğretim üyesi ile Başhekimin teklifi ve Tıp Fakültesi Dekanının atadığı Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden bir öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten komisyon üyesi yeniden atanabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine seçilen üye ayrılan üyenin süresini tamamlar.

b) Görevleri:

1- İlgili mevzuat ve çağdaş bilimsel ilkeler çerçevesinde hastanede kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, saklanması ve hastaya verilmesi konusundaki ilkeleri tespit eder.

2- Hastane bünyesinde kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, saklanması ve hastaya verilmesi işlerinin ilgili mevzuat, bu yönetmelik ve transfüzyon hizmetleri komitesinin belirlediği ilkeler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini denetler ve bu konuda saptanan sorunları, çözüm önerilerini hastane başhekimliğine bildirir.

3- Hastane kan merkezi ve diğer ilgili birimlerde kan ve kan ürünlerinin temin, hazırlanması, saklanması ve hastaya verilmesinden sorumlu olan personelin eğitimi ve çalışma esasları konusundaki önerilerini hazırlayarak hastane başhekimliğine bildirir.

Hastane Kan Merkezi Sorumlusu

a) Atanması: Hastane Başhekiminin teklifi ile Tıp Fakültesi Dekanı Hematoloji Uzmanı bir öğretim üyesini 2 yıllığına hastane Kan Merkezi Sorumlusu olarak atar. Görev süresi sona eren öğretim üyesi tekrar atanabilir. Görevi başında olmadığı zamanlarda yerine hematoloji uzmanı bir öğretim üyesini vekil olarak bırakır. Vekâlet süresi 6 ayı geçemez.

b) Görevleri:

1- Hastane kan merkezinde kan ve kan ürünlerinin hazırlanmasında ve bu konu ile ilgili tıbbi tahlil, tetkik ve analizlerin bilimsel standartlarda yapılmasından ve doğruluğundan sorumludur. Hastane kan merkezinin ve transfüzyon hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet vermesini sağlar. Bu amaçla hastane bünyesinde ayakta ve yatarak tedavi hizmeti gören hastalara kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, saklanması ve verilmesi ile ilgili her türlü hizmetten sorumludur.

2-Hastane kan merkezinin ilgili mevzuat, bu yönetmelik, etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ile yükümlüdür. Bu konularla ilgili önerilerini transfüzyon komitesine ve hastane Başhekimliğine sunar.

3-Hastane Kan Merkezinin ekonomik bakımdan verimli bir birim olarak çalışmasını sağlamak ile yükümlüdür. Bu konularla ilgili önerilerini transfüzyon komitesine ve hastane başhekimliğine sunar.

4-Hastane Kan Merkezinde çalışan personelin meslek içi eğitimini sağlar.

5-Hastane Kan Merkezinde kan ve kan ürünlerini kullanım süresi içinde usulüne uygun olarak saklanmasından, kullanım süresi sonunda da usulüne göre imhasından sorumludur.

6- Hastane Kan Merkezinde verici ve alıcılar ile ilgili bilgilerin, bu kişiler ile ilgili tıbbi tahlil, tetkik ve analiz sonuçlarının, kan ve kan ürünleri ile ilgili kayıtların mevzuata uygun olarak defterde ve bilgisayar ortamında saklanmasından ve "online" olarak bulundurulmasından sorumludur.

7-Hastane Kan Merkezindeki cihazların çalışır durumda tutulmasından, bu cihazların, sarf malzemelerinin korunmasından ve ekonomik kullanımından sorumludur.

8-Yılda bir kez hastane bünyesinde kullanılan kan ve kan ürünleri ve maliyeti hakkında rapor hazırlayarak hastane başhekimliğine iletir.

 

Olağanüstü Hallerde Hastane Hizmetleri Komisyonu

Madde 30

a) Kuruluşu: Komisyon hastane başhekimi ya da görevlendireceği bir başhekim yardımcısı başkanlığında, acil sağlık hizmetleri ve acil sorumlusu, yoğun bakım ve reanimasyon ünitelerinin sorumluları, Anestezi ve Reanimasyon, Adli Tıp, Psikiyatri, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dallarının Başkanları, Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu veya sorumluları, Hastane Kan Merkezi Sorumlusu, Hastane Başmüdürü, Hastane Başhemşiresi, Başeczacı, Sivil Savunma Görevlisi, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve hastane güvenlik görevlileri sorumlusundan oluşur. Hastane Başmüdürü bu komisyonun raportörlüğünü yapar. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten komisyon üyesi yeniden atanabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine seçilen üye ayrılan üyenin süresini tamamlar.

Bu komisyonun üyeleri olağanüstü hallerde, gerektiğinde kendilerine vekalet etmek ve yardımcı olmak üzere kendi bilim ve Anabilim Dallarından birer öğretim üyesini (veya öğretim görevlisinin) ya da kendi idari birimlerinden birer görevliyi oy hakkı olmaksızın yedek üye olarak bu komisyon çalışmalarına dahil ederler.

Komisyon olağan hallerde yılda en az iki kez başkanın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Komisyon olağanüstü hallerde ise çağrıya gerek olmaksızın hastanenin Başhekimlik toplantı odasında kendiliğinden toplanır. Olağanüstü hallerde komisyonun hem asil hem de yedek üyeleri toplantıya katılır. Olağan toplantılarda yedek üyeler ancak başkanın çağrısı halinde toplantılara katılırlar.

Olağanüstü hallerde; Bütün Anabilim Dallarının, Laboratuvarların ve idari birimlerin acil serviste, ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda çalışan öğretim üye veya görevlileri, araştırma görevlileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve idari personeli de, "olağanüstü hallerde hastane hizmetleri komisyonunun doğal bir üyesi olarak hastanenin Başhekimlik toplantı odasında toplanır, iş ve görev bölümü yaparlar.

b) Görevleri:

1- Olağanüstü hallerde hastane hizmetleri komisyonunun asil üyeleri; deprem, yangın, su baskınları, bulaşıcı hastalık salgınları, büyük kazalar, toplu olaylar gibi olağanüstü hallerde hastane bünyesinde verilecek sağlık hizmetlerinin T.C. Sağlık Bakanlığınca yataklı tedavi kurumları için yapılan düzenleme esaslarına uygun olarak ne şekilde vereceklerine dair yönergeyi hazırlar ve meydana gelecek değişikliklere göre güncelleştirir.

2- Komisyonun asil ve yedek üyeleri, olağan hallerdeki toplantılarda bir araya gelerek, olağanüstü haller için yapılan hazırlıkları gözden geçirir, denetler ve eksikleri tespit ederek hastane başhekimliğine bildirir.

3- Olağan ve olağanüstü hallerde hizmet vermesi muhtemel olan personelin (bütün ana bilim dallarının, laboratuvarların ve idari birimlerin acil serviste ve yoğun bakımlarda çalışan öğretim üye ya da görevlileri, araştırma görevlileri, tıpta uzmanlık öğrencileri ve idari personel) hizmet içi eğitimlerini organize eder, denetler ve tatbikatlar düzenler.

4- Komisyon, olağanüstü hallerde hastane hizmetlerini verme konusunda yaptığı hazırlıkları yılda bir kez rapor halinde hastane başhekimliğine sunar.

5- Bu komisyon olağanüstü hallerde; anabilim dallarının, laboratuvarların ve idari birimlerin acil servisten ameliyathanelerden ve yoğun bakımlardan sorumlu olarak bildirdikleri öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve idari personelin katılımı ile hastanenin toplantı odasında derhal toplanır ve iş bölümü yaparak ilgili mevzuat ve amirlerin talimatları çerçevesinde hizmet verir.

 

 

             İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

             Madde 31

a)    Kuruluşu: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) birimi hastane Başhekiminin görevlendirdiği bir Başhekim yardımcısı başkanlığında, hastane yönetim kurulu kararı ile Başhekim tarafından atanan, yasal olarak çalışan sayısına göre gerekli sayıda İş yeri hekimi, İSG uzmanı, iş yeri hemşiresi ve İSG destek personeli (sekreter)’den oluşur.

           İşyeri hekimleri ve İSG uzmanları yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak atanabilir.

     Birim üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten birim üyesi yeniden atanabilir.

     İSG birimi üyeleri, aynı zamanda hastane İSG kurulunun asli üyeleridir. İSG birimi üyeleri, hastanemiz İSG kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.

b)     Görevleri:

1.    Hastanemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gereklerini yapmak ve takip etmek,

2.    İSG ile ilişkili diğer kurum, konsey ve kurullarla (T.C. Çalışma Bakanlığı, İSG Genel Müdürlüğü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, AÜSAUM İSG kurulu) koordinasyonu sağlamak

3.    Atatürk Üniversitesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ve Hastanemiz İSG kurulu ile koordineli olarak çalışmak

4.    Atatürk Üniversitesi OSGB ve Hastanemiz İSG kurulu tarafından alınan kararları uygulamak, gerekli düzenlemeleri yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak

5.    Hastanemiz çalışanlarının risk analizleri, İSG eğitimleri, sağlık muayeneleri ve kontrollerini yapmak ve güncellemek

6.    Alt işverenlere ait İSG birim ve kurulları ile alt işverenlerin İş yeri hekimleri ve İSG uzmanları ile koordineli çalışmak,

7.    İSG konularında  işyerinde çalışanlara yol göstermek,

8.    İşyerinde İSG’ne ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, hastane yönetimine bildirimde bulunmak,

9.    İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut İSG ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek hastane yönetimine vermek,

10.  İşyerinde İSG eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, hastane yönetiminin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

11.  İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

12.  İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek.

 

Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Madde 32

a) Kuruluşu: Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (RGK) hastane Başhekiminin görevlendirdiği bir Başhekim yardımcısı başkanlığında, hastane Başhekiminin önerisiyle Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan radyasyona maruz kalan işlerle çalışan bölümlerin (Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji, Çocuk Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahi, Gastroenteroloji, Acil Tıp, Ortopedi, Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Halk Sağlığı Anabilim Dalları) öğretim üyeleri, kan merkezi sorumlusu ve Başhekim tarafından atanan Radyoloji tekniker/teknisyenleri ve Fizik uzmanları/sağlık fizikçilerinden oluşur.

    Görevlendirilen üyelerin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye ayrılan üyenin süresini tamamlar. Komite yılda en az 2 kez olmak üzere başkanın çağrısı ile toplanır. Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlarını oy çokluğu ile alır.

b) Görevleri:

1.    Hastanemizde radyasyona maruz kalınan alanları belirlemek ve bu alanlarda radyasyon güvenliğinin sağlanmasını, radyasyonun etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken her türlü tedbiri ve yapılması gereken faaliyetleri kapsar.

2.    Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuatların gereklerini yerine getirmek, takip etmek ve kayıtlarını tutmak

3.    Hastanemizde radyasyona maruz kalan işlerle çalışan bölümlerin işleyiş prosedürlerini belirlemek, denetimli ve gözetimli alanlara giriş/çıkışların kontrollü yapılması için planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak; görsel/sesli radyasyon uyarı işaretlerinin uygun şekilde yerleştirilmesini ve çalışır durumda olmasını sağlamak.

4.    Radyasyona maruz kalan işlerde çalışanların usulüne uygun çalışmasını sağlamak, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmasını sağlamak,  radyasyon güvenliği konusunda eğitmek, koruma programlarına dahil etmek, dozimetre ölçümlerini takip etmek, doz aşımı durumlarında kişiyi haberdar etmek, gerekli tedbirleri almak ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak

5.    Hastanemizde radyasyonla çalışan cihazların lisanslama ve ruhsatlandırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

6.    Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği ile ilişkili diğer kurum, komite ve kurullarla (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Hastanemiz İş sağlığı ve güvenliği birimi, vb.) koordinasyonu sağlamak

7.    Hastanemizde denetimli ve gözetimli alanları belirlemek, radyasyon ölçümü yapmak veya yaptırmak, kişisel ve ortam dozimetrelerinin kullanımını ve takibini sağlamak, radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını inceler ve değerlendirmek,

8.    TAEK’dan alınan hizmetlerin takibini yapmak, yazışmalarını ve kontrolünü sağlamak,

9.    Tüm radyasyon kaynaklarının envanterini tutmak ve gözden geçirmek, sorumlu değişikliği, kaynağın yerinin değişmesi, denetimli alanlarda yapılan değişiklik, yeni cihaz alımı, faaliyeti sonlandırılan uygulamalar gibi lisans koşullarını etkileyebilecek değişiklikleri değerlendirmek ve güncellemek,

 

         Laboratuvar Hizmetleri

Madde 33- Hastane bünyesindeki yataklı servis ve poliklinik hastaları ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından gönderilen muayene materyallerine ilişkin tıbbi tahlil, tetkik ve analizler hastanenin bütün birimlerine hizmet veren laboratuvarlarda yapılır. Laboratuvarların hastane bünyesindeki faaliyetleri ve çalışma düzenleri bir yönerge ile belirlenir.

        Hastane bünyesinde faaliyette bulunan laboratuvarlara yenilerinin eklenmesine veya bunların kapatılmalarına ya da birleştirilerek merkezi laboratuvar kurulmasına hastane yönetim kurulu karar verir. Bu karar uyarınca Merkezi laboratuvar koordinatörü o dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uyan bilimsel ve akademik yeterliliği olan öğretim üyeleri arasından başhekimin teklifi ile rektör tarafından atanır.  Koordinatörün görev süresi 2 yıldır. Görev süresi biten Koordinatör yeniden atanabilir. Görevden ayrılan Koordinatörün yerine atanan ayrılanın süresini tamamlar. Hastanenin her bir laboratuvarında verilen hizmetler, o dalda uzmanlık eğitimini tamamlamış T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uyan bir öğretim üyesinin bilimsel ve akademik sorumluluğunda yapılır. Hastane Başhekiminin teklifi ile Tıp Fakültesi Dekanı her bir laboratuvara bu vasıflara sahip en az bir, iş çokluğuna göre daha fazla öğretim üyesini laboratuvar sorumlusu (sorumluları) olarak görevlendirir.

Bu laboratuvarlarda T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak, sadece kendi uzmanlık dallarıyla ilgili laboratuvar tekniklerini kullanarak tıbbi tahlil, tetkik ve analizler yapılabilir.

Hastane Başhekimi; laboratuvar hizmetlerinin verilmesi sırasında ortaya çıkan ve laboratuvar hizmetlerinin aksamasına neden olabilecek demirbaş, sarf malzemesi ve personel ile ilgili acil sorunlarda laboratuvar sorumlularıyla görüşerek hastane bünyesinde laboratuvar hizmetlerinin 24 saat kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayacak önlemleri alır, gerektiğinde personel ve cihaz transferini yapar.

Hastane laboratuvarlarına yollanan muayene materyalleri, poliklinik ve kliniklerde çalışan hekimler tarafından, usulüne uygun olarak doldurulmuş ve ücret işlemleri tamamlanmış laboratuvar istek formları ile diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından ise resmi sevk formu veya ücret makbuzu bulunmak kaydıyla hastane laboratuvarlarına kabul edilirler. Bu laboratuvarlara kabul edilen materyaller, işlem bitene kadar laboratuvarda korunur ve iş bitiminde de usulüne uygun şekilde imha edilirler. Laboratuvarlarda elde edilen tıbbi tahlil, tetkik ve analiz sonuçlarının, defter veya bilgisayar ortamında saklanması zorunludur. İlgili laboratuvarın sorumlu öğretim üyeleri muayene materyallerinin saklanması, imhası ve sonuçlarının düzenli olarak saklanmasından hastane Başhekimine karşı sorumludurlar. Laboratuvarların yıllık kit ve malzeme ihtiyaçlarını gerçekçi olarak herhangi bir miat kaybına ve imhaya yol açmayacak şekilde tespit ederek zamanında başhekimliğe bildirmekle ve yıl içinde alınmış olan kitlerin tetkiklerde bir aksamaya yol açmayacak şekilde zamanında hastaneye girmesinden yükümlüdürler. Ayrıca laboratuvardaki cihazların çalışır durumda tutulmasından, bu cihazların sarf malzemelerinin korunmasından ve ekonomik kullanımından sorumludurlar. Bu laboratuvarların döner sermaye katkı payları yürürlükteki döner sermaye dağıtım planındaki esaslar çerçevesinde her bir laboratuvar için ayrı ayrı hesaplanır.

Hastane patoloji laboratuvarı, hastane bünyesindeki yataklı klinik ve polikliniklerde ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından patolojik inceleme için gönderilen materyallerin incelemelerinin yapıldığı yer olup, Patoloji Anabilim Dalına bağlı olarak çalışır. Bu laboratuvarların döner sermaye katkı payı yürürlükteki döner sermaye dağıtım planındaki esaslar çerçevesinde, Patoloji Anabilim Dalı için hesaplanır. Bu materyallerin korunması, imhası ve sonuçların saklanması Patoloji Anabilim Dalı Başkanının sorumluluğundadır.

 

Röntgen Teşhis Laboratuvarları ve Görüntüleme Merkezleri

Madde 34- Hastane bünyesinde yatan ve polikliniklere başvuran hastalara, konvansiyonel grafi teşhis ve görüntüleme birimleri ile ileri radyolojik tetkik yöntemleri (bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, sintigrafi, PET, kemik dansitometri, v.b.) de dahil olmak üzere röntgen teşhis laboratuvarları ve görüntüleme merkezleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının sorumluluğunda 3153 sayılı radyoloji, radyo ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanun hükümlerine göre hizmet verirler. İlgili Anabilim Dallarının öğretim üyeleri, bu cihazlar ile ilgili olarak kendi aralarında sorumluluk paylaşımı yapabilirler. Bu cihazların çalışır durumda tutulması, korunması, çalışanların ve hastaların radyasyondan korunması için gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının sorumluluğundadır.

Bu birimlerde çalışan görevlilerin, halkın ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerine karşı korunması için, bu birimlerdeki cihazların 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yasasına göre radyasyon güvenliği tüzük ve yönetmeliğine uygun olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alması zorunludur.

            

Kalite ve Akreditasyon Birimi

Madde 35- Hastanemiz yasal şartlar çerçevesinde sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini artırmak,  uluslar arası standartları sağlamak, hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak için kalite yönetim sistemlerini uygulamaya koymuştur.

Başhekim tarafından görevlendirilen bir Başhekim Yardımcısı (Kalite ve Yönetim Sistemleri Kurul Başkanı) ve Başmüdür (Kalite ve Yönetim Sistemleri Temsilcisi) koordinatörlüğünde, TSE ve TURKAK tarafından belgelendirilme ve akreditasyon işlemleri tamamlanmış olan TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri,  TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon Laboratuvarı faaliyetlerini sürdürür.

Bu bağlamda kalite yönetim sisteminin amacı; zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya olabilecek hataların tespiti ve tekrarlanmasını önlemek, hasta beklenti ve istekleri ile uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak için yürütülen faaliyetleri uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir. 

Kalite Hedefleri; Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü üst yönetimi, kalite hedeflerini her yılın Ocak ayı içinde Kalite Politikası ile uyumlu olarak belirler ve dokümante eder.  Bir önceki dönemin hedefleri, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı’nda görüşülerek hedeflere ulaşılma durumu tespit eder. Bir sonraki dönemin hedefleri aynı şekilde bu toplantıda görüşülerek üst yönetim tarafından onaylanır. Hedefler takip edilerek, gerekiyor ise güncelleştirilir.

 

Özel Muayene Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Madde 36- Mesai dışı çalışmalarla hasta hizmetleri kapasitesinin artırılarak hastanenin daha verimli kullanılması, tüm teşhis ve tedavi ünitelerinden yararlanmayı kolaylaştırıp, hastane hizmetlerinde yüksek düzeyde verim alarak daha geniş bir insan kesiminin faydalanmasının sağlanması ve hastalara hekim tercihi imkânının sağlanması; 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6514 sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye (g) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (h) fıkrası ve mevcut fıkraların buna göre teselsül ettirilmiş şekline göre düzenlenen Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında sundukları sağlık hizmetlerinin usul ve esaslarına ilişkin Yönergesi çerçevesinde yapılır. Araştırma ve Uygulama Hastanesi mesai dışı çalışması, hastaların randevu alarak (veya tercih belirterek) öğretim üyelerinin bizzat verdiği sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Mesai dışı çalışma öğretim üyeleri (Yrd. Doçent, Doçent, Profesör) tarafından yapılır; ilave ücret alınmasında ve dağıtımında unvanlara göre fark uygulanmaz.

Bu hizmetlerin takibi ve denetimi hastane Başhekimliği tarafından yapılır.

 

       Sağlık Kurulu

       Madde 37

a) Teşkili: Hastane bünyesinde, ilgili mevzuata göre kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan konularda karar vermek üzere başhekimin yada görevlendireceği bir başhekim yardımcısının başkanlığında İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji, FTR, Göz Hastalıkları ve KBB Anabilim Dallarında tam gün olarak çalışmakta olan birer öğretim üyesi veya uzman hekimden oluşur. Ayrıca hastalık ve özürlülük raporlarında o hastalık veya özürle ilgili anabilim dalının öğretim üyesi veya uzman hekim, sağlam raporlarında ise raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği Anabilim Dalının öğretim üyesi veya uzman hekim de sağlık kurulunun asil üyeleridir. Radyodiagnostik ve diğer laboratuvar dalları öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında veya kurul başkanının lüzum gördüğü hallerde kurula ek kurul üyesi olarak katılır. Gerektiğinde özel dal sağlık kurullarının oluşturulması başhekimin yetkisindedir.

b) Görevleri:

1- Sağlık kurulunun görevleri, hastaların sağlık ve hastalık, arıza-sakatlık ve özür durumlarının tespiti ve buna göre hangi hak ve hizmetlerden faydalanabileceklerinin ve maluliyet oranlarının belirlenmesi için veya ruhsat ve ehliyet gibi belirli işler için aranan sağlık ve beden özelliklerine sahip olup olmadıklarını belirten bir sağlık kurulu raporu almak için başvuran veya yetkili makamlarca sevk edilen şahısların durumlarını yürürlükteki mevzuat gereğince tespit eder.

2- Kurul başkanı raporları usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve imzaların tamamlanmış olduğunu tespit ettikten sonra imzalar. Raporların düzenlenmesindeki usul hatalarından ve aksaklıklardan kurul başkanı sorumludur.

3- Sağlık kurulu muayeneleri, ilgili uzmanlık dallarına ait polikliniklerde kurul üyeleri tarafından yapılır. Kişinin dosyasına ve başvuru sırasında verilecek hastane sağlık kurulu muayene kağıdına poliklinik muayene tarihi, protokol numarası, bulgular ve tanı yazılarak imzalanır. Tanı için gerekli laboratuvar sonuçları ve tıbbi görüntü raporları forma eklenir. Ek kurul üyeleri de raporun kendi uzmanlık dallarına ait bölümlerini "Sağlık Kurulu Muayene Kağıdı" na okunaklı biçimde yazarak imzalamakla yükümlüdür.

4- Sağlık Kurulu muayene kâğıdı doldurulurken; şahsın kurula sevkini gerektiren hastalık ve arızalar ile ilgisi bulunmayan sistemlerin sadece klinik muayenesi ile yetinilebileceği, hiçbir şikâyetinin olmadığını söylediği gibi veya herhangi bir bozukluğundan da şüphe edilmeyen organ ve sistemlere ait hanelere sorumluluğu ilgili uzmana ait olmak üzere "şikâyeti yoktur" kaydı konulabilir. Maluliyet, meslek hastalığı, belirli bedeni yetenek ve özelliklerle sağlıklı olma şartını gerektiren işlerle ehliyet ve ruhsatlar için genel sağlık kuruluna sevk edilmiş vakalarda ise ilgili yönetmenliğe uygun olarak gerekli klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılarak sonuçlarının yazılması zorunludur.

5- Sağlık kurulu, hastayı ve rapor isteyen kişiyi bizzat görerek karar verir. Sağlık kurulu kararlarının kaydı için her sayfası numaralı ve mühürlü, baş tarafında kurul üyelerinin tatbik imzalarının yer aldığı bir bölüm olan bir defter tutulur.

6- Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Sağlık Kurulu Başkanının katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Kararların oybirliği ile verilmediği hallerde kararın çoğunlukla alındığı ve karara katılmayan kurul üyelerinin muhalefet şerhi kurul defterine ve kurumda kalacak rapor nüshasına yazılır. Rapor isteminde bulunan kişi ve kurumlara verilecek nüshalara ise yalnız kararın kaydı yapılıp oy çokluğu veya oybirliği ile verildiği belirtilerek bütün üyelerce imzalanır, imzaları tamamlanan raporlar imzaların kurul üyelerine ait olduğunu ve raporların idari yönden gereği gibi düzenlendiğini belirtmek üzere başhekimlikçe tasdik olunur. Sağlık kurulunda incelenen tüm olguların aynı konuda evvelce alınmış raporları varsa muayene kartına eklenir.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 38- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunlara göre çıkarılan mevzuata aykırı düşmemek kaydıyla Sağlık Bakanlığının "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Madde 39- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 40- Bu yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut hastane yönetim kurulu üyelerinin görevleri sona erer. Yeni üyelerin seçimi bu yönetmelik hükümlerine göre bir ay içinde yapılır.